Souhlas se zpracováním osobních údajů

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Osobní údaje budou zpracovávány manuálně, nebo pomocí prostředků výpočetní techniky k tomu pověřenými osobami. Podpisem souhlasu prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a poskytnuté dobrovolně.

Jsem si vědom(a) toho, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů , udělený v souladu s právními předpisy, je dobrovolný a jsem oprávněn(a) jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně. Beru na vědomí, že v případě odvolání souhlasu, mohou být omezeny některé služby svářečské školy, zejména upozorňování na končící termín platnosti zkoušek.

Tento souhlas se netýká zpracování osobních údajů, zpracovávaných na základě jiných právních předpisů, např. zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, technických pravidel České svářečské společnosti ANB, případně zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

Pro výše uvedené účely mohou být zpracovávány následující osobní údaje: jméno, příjmení, titul(y), rodné číslo, datum narození, místo narození, korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefon, označení zkoušek, platnost zkoušek, zaměstnavatel.

Souhlasím s tím, aby společnost Svářečská škola EVIG s.r.o, DOM ZO 13, s.r.o. a Česká svářečská společnost ANB zpracovávala moje osobní údaje pro účely související s evidencí svářečských zkoušek a upozorňování na končící platnost svářečských oprávnění.

Souhlasím s tím, že můj zaměstnavatel může být informován o označení a platnosti zkoušek. Zároveň souhlasím s tím, aby se pozvánky na prodloužení platnosti zkoušek, nebo obnovení zkoušek přednostně posílali zaměstnavateli, pokud na podpisovém formuláři neuvedu jinak.

Beru na vědomí, že bez ověření totožnosti / zadání hesla pro komunikaci, nemohu vyžadovat jakékoliv informace o evidovaných zkouškách.

V Liberci 13.5.2018                                               Ing. Marek Volejník (jednatel firmy)